สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด

ที่ตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด
167 หมู่ที่ 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณอมรรัตน์ วงษา (เจ้าหน้าที่การเงิน) โทร.08-3335-9327
คุณเดือนฉาย อุปรัง (เจ้าหน้าที่บัญชี) โทร.09-1107-7999
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4253 2477-8 ต่อ 605