สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด

ที่ตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด
ชั้น 3 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม
103 ถ. ชยางกูร ต. ขามเฒ่า อ. เมือง จ. นครพนม 48000
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณอมรรัตน์ วงษา (เจ้าหน้าที่การเงิน) โทร.08-3335-9327
คุณเดือนฉาย อุปรัง (เจ้าหน้าที่บัญชี) โทร.09-1107-7999
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4253 2477-8 ต่อ 605