ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม

รายชื่อเอกสาร

ปี พ.ศ.

Download

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2567

2567

download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566

2566

download

ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกภาคปฎิบัติของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทลัยนครพนม

2566

download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2566

2566

download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2566

2566

download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

2566

download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

2564

download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

2564

download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

2564

download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัญฑิต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

2563

download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัญฑิต พ.ศ.2560

2560

download

แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัยนครพนม

2564

download

ระเบียบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม

2562

download

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

2561

download

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

2560

download

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

2560

download

แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

2560

download

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2559

download

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2559

download

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

2559

download