แบบฟอร์มการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

รายชื่อเอกสาร
Download Word Download Pdf
CWIE-F01_แบบเสนองานสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
CWIE-F02_แบบตอบรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
CWIE-F03_แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ Flie Word Flie PDF
CWIE-F04_หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน-โครงการสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
CWIE-F05_แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล CWIE Database สำหรับสถานประกอบการ Flie Word Flie PDF
CWIE-F06_แบบส่งตัวนักศึกษากลับสถาบัน Flie Word Flie PDF
รายชื่อเอกสาร
Download Word Download Pdf
CWIE-S01_แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
CWIE-S02_ใบสมัครสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
CWIE-S03_แบบคำร้องขอออกปฏิบัติสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
CWIE-S04_แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
CWIE-S05_แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน Flie Word Flie PDF
CWIE-S06_แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
CWIE-S07_แบบแจ้งโครงร่างรายงานสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
CWIE-S08_แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ Flie Word Flie PDF
CWIE-S09_แบบคำร้องทั่วไป Flie Word Flie PDF
CWIE-S10_แบบแจ้งยุติส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
รายชื่อเอกสาร
Download Word Download Pdf
CWIE-T01_แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา Flie Word Flie PDF
CWIE-T02_แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (ส่วนที่ 1 สถานประกอบการ) Flie Word Flie PDF
CWIE-T02_แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (ส่วนที่ 2 นักศึกษา) Flie Word Flie PDF
CWIE-T03_แบบประเมินโครงงานรายงานสหกิจศึกษาฯ Flie Word Flie PDF
CWIE-T04_แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล CWIE Database มหาวิทยาลัยนครพนม Flie Word Flie PDF