ข่าวประชาสัมพันธ์


เอกสาร/ประกาศ ทางการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

- ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

- ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี และ (ค.บ.) 5 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ระบบปกติ) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์

- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ ปี 4

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ ปี 1 และ 2

- เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ เสาร์ - อาทิตย์ (ฉบับปรับปรุง)

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที 2)

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง)

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4-5

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) วิทยาลัยธาตุพนม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่น 2558 (ภาคพิเศษ)

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่น 2557 (ภาคพิเศษ)

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 คณะศาสตร์ หลักสูตรรการศึกษาปฐมวัย (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 4-5

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-5 เทอม 1

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-5 เทอม 2

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

- รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

- สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ช่วงเดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566

- สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ช่วงเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565

- สถิติการใช้งานระบบบริการการศึกษา ช่วงเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565

- สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564

- สถิติการใช้งานระบบบริการการศึกษา ช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2564

- รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) (ในหัวข้อ : หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี)

- รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2564
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) (ในหัวข้อ : หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี)

ภาพกิจกรรม